İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yanı sıra Yargıtayca verilen içtihat niteliğinde bazı kararlar ile de eğitimin önemine vurgu yapılmıştır: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 23.03.1982 tarih ve 1498 esas sayılı ve 1701 karar sayılı kararında; “İşçiyi eğitmeden çalıştırmaya başlayan işveren, meydana gelen iş kazasından sorumludur.” ifadesine yer verilmiş [46], bir diğerinde ise Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 16.06.2004 tarih ve 2004/21-365 esas sayılı ve 2004/369 karar sayılı kararında “İş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim, bir kısım mevzuat ve hükümlerini içeren belgelerin verilmesiyle değil, eylemli olarak bu bilgilerin aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir.” denilmektedir.

Madde 11 — Çalışanlara verilecek eğitim, işyerinin faaliyet alanına göre aşağıdaki ve benzeri konulardan seçilir;

• Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
• İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
• Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
• İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
• Kişisel koruyucu alet kullanımı,
• Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
• Uyarı işaretleri,
• Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
• Temizlik ve düzen,
• Yangın olayı ve yangından korunma,
• Termal konfor şartları,
• Ergonomi,
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
• İlk yardım, kurtarma.